PARTICIPATIERAAD VENRAY

Wat doen we?

De Participatieraad Venray is in 2015 opgericht en is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Venray. De raad heeft de taak om het college van de burgemeester en de wethouders te adviseren, namens de inwoners van Venray. De raad kan de adviezen geven omdat het college of de gemeenteraad daarom vragen. Maar het kan ook ongevraagd, dus op initiatief van de participatieraad zelf.

In Venray doet iedereen mee
Participatie krijgt steeds meer informatie binnen de gemeente Venray. Tot 1 juli 2014 waren er verschillende adviesraden die zich vanuit hun eigen expertise inzetten voor participatie: de Wmo-adviesraad. De nieuwe Participatieraad Venray volgt deze raden op.

De aanleiding voor het instellen van één raad is een nieuw overzicht op participatie . In die nieuwe visie behartigt de raad de belangen van de mensen van Venray, niet de belangen van specifieke doelgroepen. Iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen.

Sterke verbinding
Wij zoeken een goede connectie met de inwoners van Venray, om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen.

Daarnaast bezoeken onze leden van  kamer ”Jeugd, Welzijn en Zorg”  en de kamer ”Werk, Inkomen en Onderwijs” veel klankbordgroepen, bijeenkomsten, platforms en activiteiten. Daar ontmoeten en spreken zij mensen die direct te maken hebben met thema’s waar de Participatieraad zich voor inzet. Verhalen, tips en problemen die we daar opvangen, gebruiken we als input voor onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College.

Ook ‘online’ krijgt daar steeds een belangrijkere rol in. Via deze website nodigen we iedereen uit om vragen, suggesties of ervaring(en) met ons te delen.

ONZE LEDEN

Leden kamer Jeugd, Welzijn en Zorg:

Sjaak Aveskamp –  Voorzitter
Nettie Baartman – Secretaris

Ger Claessens, Jan Classens,  Carl de Bruijn, Ton Ederveen, Jac Haegens, Anne-Sophie Hoedemaekers-Beurskens, Sraar Kessels, Koos Künen, Joop Linders, Monika Troch, Joke van den Anker-Kruk, Max van de Langenberg, Wim van Delft, Corry Kanters en Corry van Osch-Arts

Leden kamer Werk, Inkomen en onderwijs:

Gerry Houben – Voorzitter
Margriet Basten, Anneke Beekers, Marina Hendriks, Lydi Goedee, Maureen Thunnissen-Smit, Graziëlla van den Boogaard en Johan Kusters

KAMER JWZ

JWZ staat voor: Jeugd Welzijn en Zorg.

Deze groep bestaat uit personen, afgevaardigd door diverse Venrayse organisaties en instellingen. Ook maken betrokken inwoners deel uit van deze groep.

De belangrijkste taak van deze kamer bestaat uit advisering over het gemeentelijk beleid inzake welzijn, jeugdbeleid en zorg. Daarbij kun je denken aan voorzieningen voor gehandicapten, jeugdhulp, vrijwilligerswerk, ouderen- en mantelzorg.

De JWZ groep houdt de vinger aan de pols als het gaat om keukentafelgesprekken en dergelijke. Voorheen werden deze adviestaken uitgevoerd door de klankbordgroep WMO

 

Lees meer

KAMER WIO

WIO staat voor: Werk, Inkomen en Onderwijs.

Kamer WIO is samengesteld uit een mix van ervaringsdeskundigen en mensen die afgevaardigd zijn door vrijwilligersorganisaties, ouderenverenigingen en Platform Lage Inkomens Venray (PLIV). Daarnaast ook gewoon betrokken burgers.

Deze kamer heeft als aandachtsgebied de ontwikkelingen rond werk, inkomen en onderwijs. In deze groep wordt het gemeentelijk beleid op de voet gevolgd.

Onderwerpen zijn vooral kwesties rond uitkeringen, vrijwilligerswerk, beroepsopleidingen, stages en beschut werk.
De WIO-groep adviseert over zaken die voorheen de Cliëntenraad voor zijn rekening nam.

Lees meer

Contact

Telefoon: (0478) 552376
Postbus: 29, 5800 AA Venray
E-mail: info@participatieraadvenray.nl
Neem contact met ons op

De vergaderingen van de Participatieraad Venray worden gehouden in het gemeentehuis van Venray.

Hieronder staat het vergaderschema van 2018
Bekijk online: Vergaderschema 2019

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich  melden bij de informatie balie van Gemeente Venray
of contact opnemen met de secretaris (0478) 552376. Ook kunt u zich op de dag zelf bij de voorzitter aanmelden.

WIJ MAKEN ONS STERK VOOR U!!!